කෙටි කතා

දෙවෙනි අම්මා

දෙවෙනි අම්මා

ආගන්තුකයාගේ ප්‍රේමය

ආගන්තුකයාගේ ප්‍රේමය

සරුංගල් විද්‍යඥයා

සරුංගල් විද්‍යඥයා

කන් ගැට්ටා

කන් ගැට්ටා

"ඒ දුක මම කොහොම කියන්න ද?"


"ඒ දුක මම කොහොම කියන්න ද?"

වෙසක් තොරණ

වෙසක් තොරණ

සහෝදරයෝ තිදෙනා

සහෝදරයෝ තිදෙනා

ආදරවන්තයෝ

ආදරවන්තයෝ

ජීවිතය ත්‍යාගයකි

ජීවිතය ත්‍යාගයකි

කාලයේ වෙනස

කාලයේ වෙනස

ලොකු දුව බඳිනවා

ලොකු දුව බඳිනවා

පාන් කෑව සුරංගනාවි

පාන් කෑව සුරංගනාවි

කුරුලු කුමාරයා

කුරුලු කුමාරයා

ආදරයේ හැඩය

ආදරයේ හැඩය

හීරළුවා

හීරළුවා

අපේ ගමේ රියල් බඩු

අපේ ගමේ රියල් බඩු

More News »

add_one